..
Please note items in Thailand will show in Thai and English Language.
05/17/2017
TAIWAN CHILL CHILL 4 Days 2 Nights
admin admin


TAIWAN CHILL CHILL 4D2N

        อัตราค่าบริการวันเดินทาง

ผู้ใหญ่/เด็ก

 

ราคาเงินสด

เทรดจ่าย

พักเดี่ยวเพิ่ม

วันที่ 14-17 สิงหาคม 2560

12,500

8,000

5,900

วันที่ 21-24 สิงหาคม 2560

12,500

8,000

5,900

วันที่ 28-31 สิงหาคม 2560

12,500

8,000

5,900

*ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ำมันของสายการบิน
*บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน

 

วันแรก            กรุงเทพฯสนามบินดอนเมือง                                                                                               ( - / - / - )

21.00 .      (กรณีไฟล์ทบินเวลา 00.20 .) พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออกประตู 5-6 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน Nok Scoot เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง

------------------------------------------------------------------------หรือ---------------------------------------------------------------------

23.00 .      (กรณีไฟล์ทบินเวลา 02.15 .) พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออกประตู 5-6 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน Nok Scoot เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง


วันที่สองสนามบินเถาหยวน เมืองหนานโถว - วัดจงไถซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ –  ร้านชา เมืองเถาหยวน


คณะเดินทางโดยสายการบิน Nok Scoot (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง

*ตารางเวลาเดินทางด้านล่างนี้ เฉพาะกรุ๊ปเดินทางตั้งแต่วันที่ 26 มี..-28 ..60 เท่านั้น*

00.20 .      นำท่านเหินฟ้าสู่ไทเป เที่ยวบินที่ XW182           Qสำหรับกรุ๊ปเดินทาง วันอังคาร, ศุกร์ และเสาร์

05.10.                เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน                 Qสำหรับกรุ๊ปเดินทาง วันอังคาร, ศุกร์ และเสาร์

------------------------------------------------------------------------หรือ---------------------------------------------------------------------

02.15 .      นำท่านเหินฟ้าสู่ไทเป เที่ยวบินที่ XW182           Qสำหรับกรุ๊ปเดินทาง วันอาทิตย์, จันทร์, พุธ และพฤหัสบดี

07.05.                 เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน                 Qสำหรับกรุ๊ปเดินทาง วันอาทิตย์, จันทร์, พุธ และพฤหัสบดี

 

หลังจาก คณะเดินทางถึง ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้วรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำคณะโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) แบบกล่อง : แซนวิช+น้ำผลไม้ บนรถ เที่ยวชม วัดจงไถซาน ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก งบประมาณสร้างกว่าหมื่นล้านบาท  มีความสูง150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกันกับตึก 101 มีโครงสร้างที่แข็งแกร่งมาก เมื่อปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่เมืองหนานโถว พสุธาแยก และเกิดธรณีสูบกลืนหมู่บ้านหายไป แต่วัดจงไถถานนี้กลับไม่เป็นอะไรเลย สร้างความศรัทธาให้กับชาวไต้หวันมาก  มีห้องเรียนกว่า  1,000 ห้อง เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรม นำท่านกราบ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์ภายในวัด

เที่ยง              บริการอาหารกลางวัน ภัตตาคา (มื้อที่ 2) เมนู ชาบูไต้หวัน

บ่าย              นำท่านลงเรือสำหรับคณะ ล่องทะเลสาบสุริยัน - จันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก นำคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเหวินหวู่ สักการะศาสดาขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญาและเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน แวะร้านชา เลือกซื้อตามอัธยาศัย

 

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) เมนูอาหารจีนท้องถิ่น

ที่พัก              KING’S PARADISE HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สาม ไทเปร้านพายสับปะรดอุทยานเย่หลิว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่นตีกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)-ซีเหมินติง

เช้า                รับประทานอาหารเช้า โรงแรม (มื้อที่ 4)

นำท่านเลือกซื้อของฝากร้านขนมพายสับปะรดเหว่ยเก๋อ ขนมยอดนิยมของไต้หวัน เช่น ขนมพายสับปะรด ขนมเปี๊ยะเผือก    ป๊อปคอร์น เห็ดทอด เป็นต้น จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย่หลิว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ่น ในอดีตเคยเป็นแหล่งขุด ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่ มีชื่อเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต ชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิม และซื้อชาจากร้านค้า มากมาย

เที่ยง              บริการอาหารกลางวัน ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) เมนู ซีฟู๊ด

บ่าย              จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก ชมวิวชั้น 89 ถ้าใครต้องการขึ้นชมวิวแจ้งกับไกด์หน้างานค่าขึ้นประมาณ 600 NTD) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในอาคารมีเจ้าลูกตุ้มยักษ์หรือลูกแดมเปอร์ยัก์น้ำหนัก 728 ตัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 เมตร จะถูกแขวนระหว่างชั้นที่ 87-91 เพื่อเอาไว้ถ่วงน้ำหนักในยามปกติซึ่งอาคารสูงแห่งนี้จะต้องโดนแรงลมปะทะตลอดเวลา และหากเกิดแผ่นดินไหวขึ้นลูกตุ้มนี้ก็ยิ่งมีหน้าที่สำคัญที่จะช่วยพยุงตึกนี้ไม่ให้ทรุดไปตามแรงสั่นสะเทือน ซึ่งเขาออกแบบและคำนวณมาแล้วว่าจะสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้สูงสุด 7 ริกเตอร์ ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว ออกแบบโดยสถาปนิกชาวไต้หวันชื่อ ซี.วาย.ลี เขาได้แนวความคิดในการออกแบบตามความเชื่อของคนจีน คือเลข 8 นำมาใช้เป็นจำนวนชั้น 8 ชั้นที่เราเห็นจากภายนอก เป็นตัวเลขนำโชคของจีน และยังพ้องเสียง ให้หมายถึง ความสำเร็จอีกด้วย

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) เมนูพระกระโดดกำแพง

หลังจากนั้นนำท่านอัพเดทแฟชั่นและการตกแต่งร้านค้า สไตล์ไต้หวัน ให้ท่านได้ ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง อิสระช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc.

ที่พัก              KING’S PARADISE HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สี่สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ 

*ตารางเวลาเดินทางด้านล่างนี้ เฉพาะกรุ๊ปเดินทางตั้งแต่วันที่ 26 มี..-28 ..60 เท่านั้น*

....… .                  นำท่านเชคเอ้าท์ เก็บสัมภาระ ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

06.20 .      นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ XW181          Qสำหรับกรุ๊ปเดินทางกลับ วันอังคาร, ศุกร์ และเสาร์

09.05 .      เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ            Qสำหรับกรุ๊ปเดินทางกลับ วันอังคาร, ศุกร์ และเสาร์

------------------------------------------------------------------------หรือ---------------------------------------------------------------------

....… .                  นำท่านเชคเอ้าท์ เก็บสัมภาระ ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

09.40 .      นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ XW181 Qสำหรับกรุ๊ปเดินทางกลับ วันอาทิตย์, จันทร์, พุธ และพฤหัสบดี

12.15 .      เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ            Qสำหรับกรุ๊ปเดินทางกลับ วันอาทิตย์, จันทร์, พุธ และพฤหัสบดี

 

**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**

 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *

 

* ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่นั่ง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่นั่งโดยระบบสายการบิน *

การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

แต่จะทำการ Request ให้ได้เท่านั้น งดการคืนบัตรโดยสาร

และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงินบางส่วน

 

สิ่งที่ลูกค้าจำเป็นต้องรับทราบก่อนเดินทาง

-   เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวัน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองไต้หวัน ทุกเมือง กำหนดให้มีการ  ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล อาทิ ใบชา เจอมาเนียม ปะการังสีแดง ซึ่งจำเป็นต้องกำหนดในโปรแกรมทัวร์ด้วยเพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องให้ทุกท่านแวะเข้าไปชมแต่จะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น

*** หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมืองหรือร้านของรัฐบาลร้านใดๆก็ตามที่ระบุไว้ใน รายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม 5,200 TWD ต่อลูกค้า 1 ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่นจะ เป็นผู้เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง ***

 

ราคาทัวร์รวม

1.   ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ                            2.ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ

3.   ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ                     4.ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ

5.   ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ                  6.ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี

7.   ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 20 กก.  8.หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดรายการ

9.   ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


ราคาทัวร์ไม่รวม

1.   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)

2.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม

3.   ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป20 กก. / ขากลับ 20 ..)

4.   ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ

5.   ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,200 บาท ต่อทริป (ชำระที่สนามบินดอนเมือง ในวันเช็คอิน)

6.   ทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพึงพอใจ


การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาชำระ เงินสด+ตัดเทรดเต็มจำนวน   กรณีเดินทางตรงวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1.      ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางทุก กรณี เนื่องจากใช้ราคาโปรโมชั่น ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินและเทรด


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น

7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

 

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น

3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก


หมายเหตุ

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์ตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป หากมีลูกทัวร์ต่ำกว่านี้อาจจะต้องมีการปรับราคาขึ้น

2.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกเที่ยวบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

3.ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านั้น

4.ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง

มื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

โปรดอ่านทุกข้อในรายการทัวร์โดยละเอียด

หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนทำการจองทุกครั้ง

 

 


  • VIA
  • admin
  • TAGSLEAVE A COMMENT

..
..

Facebook Conversations

FOLLOW US

Please note items in Thailand will show in Thai and English Language.