..
Please note items in Thailand will show in Thai and English Language.
05/17/2017
ทริปล่องเรือ กรุงเทพ (ดอนเมือง) สู่น่านน้ำสากล-เกาะปีนัง 19,888 บาท 50% คลับบาร์เทอร์ 50% เงินสด (Cruise to Malaysia)
admin admin

ทริปล่องเรือ กรุงเทพ (ดอนเมือง) สู่น่านน้ำสากล-เกาะปีนัง 19,888 บาท 50% คลับบาร์เทอร์ 50% เงินสด

พักผ่อนสุดชิลล์กับการล่องเรือสำราญ SuperStar Libra พร้อมอิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่นานาชาติ ชิม ช๊อป ชิลล์ๆ เก็บภาพถ่าย ปล่อยอริยาบถ กับ สตรีทฮาร์ท เมืองต้นแบบหลายๆแห่ง พร้อมช๊อปปิ้ง และ ชิมอาหารขึ้นชื่อมากมายของเกาะปีนัง

โปรโมชั่นสุดคุ้ม ทางเลือกใหม่ของการพักผ่อน

เชิญท่านท่องเที่ยวทัวร์ล่องเรือสำราญสตาร์ครูซ … สุดหรู กับบรรยากาศโรแมนติกแสนสบาย ....  สู่น่านน้ำสากล เกาะปีนัง .... แล้วไปถ่ายภาพกันในหนำใจ บริเวณ สตรีทฮาร์ท ชิมขนม,อาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อมาช้านาน ช๊อปปิ้งสินค้าต่างๆ มากมายในราคาสุดโปรโมชั่น ณ ห้าง First Avenue

วันแรกดอนเมือง - หาดใหญ่ - เกาะปีนัง

08.30 น.        คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ที่ 11-12 สายการบิน Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

11.00 น.       เหินฟ้าสู่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบิน ไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินที่ SL708

12.35 น.       ถึงท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ รับคณะขึ้นรถปรับอากาศ บริการของว่างขนมขึ้นชื่อของสงขลา (Snack Box) นำท่านเดินทางสู่ด่านชายแดน อ.สะเดา (ระยะทาง 50 กม.)  ผ่านขั้นตอนตรวจตราลงประทับหนังสือเดินทาง ของทั้งด่าน ตม. ไทยและมาเลเซีย  (แวะให้คณะแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือจะซื้อซิมโทรศัพท์ได้ ณ ร้านกาแฟ สถานีพักรถ) จากนั้นมุ่งหน้าเดินทาง สู่เกาะปีนังระยะทาง 140 กม. ผ่านเมืองอลอสตาร์ รัฐเคดาห์ จนถึงเมืองบัตเตอร์เวิรธ์

17.30 น.        นำท่านข้ามสะพานในอดีตที่เคยยาวเป็นอันดับ 4 ของเอเชีย ยาวถึง 13.5กม. ทอดข้ามทะเลเชื่อมต่อกันระหว่างแผ่นดินใหญ่ และเกาะปีนัง  เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ ไข่มุกแห่งตะวันออก ” นครที่รวบรวมความพิเศษที่ผสมผสาน โลกตะวันตก และตะวันออกกันได้อย่างกลมกลืน นำท่านชม ป้อมปืนปราการฟอร์ทคอนวาลิส “Fort Conwallis”  ซึ่งเป็นสถานที่ยกพลขึ้ นบกครั้งแรก ของ เซอร์ ฟรานซิลไลทร์  ในปี ค.. 1786  ที่แห่งนี้เป็นป้อมปืน  เพื่อ

                        ป้องกันเมือง ในสมัยอดีต

แล้วนำท่านเดินทางสู่เกอร์เน่ย์ไดร์ ถนนเลียบชายทะเล เป็นที่ตั้งของศูนย์อาหารที่ขึ้นชื่อ ที่คนมาเลเซียทุกคนต้องรู้จัก  ปล่อยคณะรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อคณะได้ลิ้มรสอาหารท้องถิ่น ที่มีเกือบ 100 ร้านค้าอยู่ในบริเวณนี้  

เข้าสู่ที่พักโรงแรม Cititel หรือ เทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัญ ราตรีสวัสดิ์

วันสองของการเดินทาง    ซิตี้ทัวร์ - ลงเรือสำราญ     อาหารเช้า / เที่ยง / เย็น

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                        นำคณะขึ้นรถออกเดินทางสู่ สู่ วัดเก็คลคสี่ หรือที่คนไทย รู้จักกันในนามวัดเขาเต่า นมัสการไหว้เจ้าแม่กวนอิมชมเจดีย์ หมื่นพระ จากนั้นนำคณะไปชมถนนสายศาสนา วัฒนธรรม (Street Harmony)ที่ได้รับประกาศเป็น

มรดกโลกทางด้าน “WORLD OF HERITAGE” จากองค์การยูเนสโก้ คณะชม บ้านเรือน ที่มีอายุกว่า 400 ปีซึ่งยังมีคนอาศัยอยู่จริงศาลเจ้าจีนที่เก่าแก่ที่สุด,มัสยิดที่ได้เงินบริจาคจากผู้ศัทธาวัดแขกศาสนาฮินดูและสินค้าเครื่องใช้ต่างๆ ของชาวอินเดียที่ถนนจูเลีย (Julia Street) นำคณะไปถ่ายรูปตามจุดต่างๆ จนเป็นที่มาของ สตรีทฮาร์ท

12.00 น.        บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำคณะช๊อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าที่เปิดใหม่ล่าสุดในเกาะปีนัง First Avenue และ ห้าง Prangin Mall  ซึ่งอยู่ถัดไป

15.30              จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ  SWETTENHAM PIER CRUISE TERMINAL เพื่อนำท่านเช็คอินท์ ลงเรือสตาร์ครูซ SUPERSTAR LIBRA ชมบรรยากาศของทะเลปีนัง  และน่านน้ำสากล  หลังขึ้นเรือสำราญปล่อยคณะพักผ่อน อิสระกิจกรรมตามอัธยาศัย

เย็น                 บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือ (แบบปุฟเฟ่) พบกับอาหารนานาชาติที่เสริฟให้ทุกท่านแบบไม่อั้น

                        หลังจากเรือออกจากฝั่ง เชิญทุกท่านสัมผัสกับความบันเทิงต่างๆ อาทิ ห้องคาราโอเกะ ,ห้องดูหนัง ,ห้องนวด ,ห้องตัดผม ,และห้องคาสิโนสำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชคเชิญ ท่านตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

(กิจกรรมบางอย่างมีค่าใช้จ่ายไม่รวมในโปรแกรม อาทิ คาราโอเกะ ,นวด,ดูหนัง หรือเครื่องดื่มที่แฮลกอฮอล

 

วันสามของการเดินทางลงจากเรือ-ช๊อปปิ้ง-หาดใหญ่อาหารเช้า / เที่ยง- ดอนเมือง

เช้า                  บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.00 น.        เรือเทียบฝั่ง คณะเช็คเอ้าทลงจากเรือ ขึ้นรถปรับอากาศ  จากนั้นนำคณะไปชม วัดไชยมังคลาราม” นมัสการพระพุทธไสยาสน์ และนำนำชม “วัดธรรมิการาม” ซึ่งเป็นวัด สถาปัตยกรรม รูปแบบพม่าที่อยู่ตรงข้ามกัน จากนั้นนำคณะไปช๊อปปิ้งขนมท้องถิ่นและช๊อคโกแลตสินค้าของฝากขึ้นชื่อของมาเลเซีย

12.00 น.        บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  แล้วนำคณะไปช๊อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ ห้าง Queen bay ซึ่งเป็นห้างที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในเกาะปีนังจนได้เวลานำคณะอำลาเกาะปีนังเดินทางสู่ด่านชายแดน ไทยมาเลเซีย

17.00 น.        เดินทางถึงด่านชายแดนแวะให้คณะช๊อปปิ้งสินค้า ณ ห้างดิวตี้ฟรี ชม ช๊อป สินค้าปลอดภาษี นานาชนิด ภายในห้างแห่งนี้หลังช๊อปปิ้งเป็นที่จุดใจ ขั้นตอนตม. ตรวจลงตราประทับหนังสือเดินทาง  แล้วเดินทางมุ่งหน้าสู่สนามบินหาดใหญ่

19.00 น.        เช็คอินท์เคาร์เตอร์สายการบินไทยไลออนแอร์

21.00 น.        ออกเดินทางจากสนามบินหาดใหญ่ โดยเที่ยวบินที่  SL719

22.30 น.        คณะเดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ “Home Sweet Home”

Jสิ้นสุดการเดินทาง เต็มอิ่มด้วยประสบการณ์และความประทับใจJ

หมายเหตุ :โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบิน

กรุ๊ปออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวน ***ผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์*** // ผู้เดินทางถึง 20 ท่านขึ้นไป (มีหัวหน้าทัวร์)

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า เดือน นับจากวันเดินทาง***

 อัตรานี้รวม 

- ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ

- ค่ารถตู้ หรือ รถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง

- ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่าที่พัก คืนพักห้องละ 2 ท่าน หรือตามท่านระบุ

- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 15 กก.

- น้ำดื่มบริการวันละขวด

- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน  1,000,000/500,000 บาท คุ้มครองตามกรรมธรรม์ประกันภัย


อัตรานี้ไม่รวม 

-ค่าทิปรวมบริการต่างๆ บนเรือ (Gratuity Fee) ท่านละ 50 ริงกิต จ่ายโดตรงขณะเช็คเอาท์

- ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

- ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ,ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ

- ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่า 15 กก.

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

- ทิปมัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ  ท่านละ 500บาทต่อท่าน

 

เงื่อนไขการยกเลิก

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุกกรณี เนือ่งจากทัวร์ใช้ตั๋วและราคาโปรโมชั่น

1.              เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

2.              กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ

3.              ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด

4.              ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

5.              เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด


หมายเหตุ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ เหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

- บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทน ของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

- บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,ภัยธรรมชาติ, ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
  • VIA
  • admin
  • TAGSLEAVE A COMMENT

..
..

Facebook Conversations

FOLLOW US

Please note items in Thailand will show in Thai and English Language.